Stadgar

Föreningens stadgar                2017-02-26

 

Stadgar för föreningen Landskrona Makerspace

§0 Föreningens namn

Föreningens namn är Landskrona Makerspace.

§1 Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Landskrona.

§2 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§3 Syfte

Föreningens syfte är att främja kunskapsdelning, skapande och innovation. Detta genom att förse människor, föreningar och företag med verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser.

 

Föreningens grundsyn är att öppenhet, jämställdhet och gränsöverskridande samarbete är förutsättningar för att detta skall kunna ske.

§4 Oberoende

Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Inga åldersrestriktioner.

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar

Som medlem antas intressenter som godkänner dessa stadgar, samt tar ställning för ett medlemskap genom att årsvis betala föreningens medlemsavgift.

 

Föreningar och momspliktiga företag har en årsavgift som står i förhållande till deras insats i Landskrona Makerspace och bestäms av styrelsen.

 

Budget ligger till grund för årsavgiftens storlek.

Medlemsavgiften beslutas för kommande verksamhetsår.

§6b Hedersmedlem

Hedersmedlemmar kan utses av styrelsen på ordinarie möten eller av stämman genom motion, på årsmötet. Dessa har då gjort något som gynnar föreningen och dess verksamhet.

 

Hedersmedlemmen behöver inte betala medlemsavgift för kommande år.

§6c Uteslutning

En medlem som allvarligt skadar föreningen, kan av styrelsen eller av årsstämman, avstängas. Avstängd medlem diskuteras på nästa årsmöte; antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Avstängd medlem får delta på kommande årsstämma och har rösträtt.

 

Styrelsen och årsstämman kan upphäva avstängning och uteslutning.

§7 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet som sker i föreningens namn.

 

Föreningens styrelse består av minst fem ledamöter och vid behov suppleanter.

Firmateckningsrätt ges till ordförande och kassör.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.

 

Styrelsens medlemmar väljs på årsmöte och tillträder direkt efter mötet. Medlemmar i föreningen är valbara. Styrelsen tillsätter poster internt eller efter valberednings förslag i ett konstituerande möte.

 

Beslut måste fattas med majoritet av minst tre ledamöter. Suppleanter har rösträtt då ordinarie ledamot saknas vid omröstning.

 

När majoritet saknas, har ordförande utslagsröst.

§8 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning, väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§9 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§10 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 Maj varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Sekreteraren skickar kallelsen. För att mötet ska anses behörigt utlyst, måste föreningens medlemmar erhållit kallelse minst två veckor i förväg.

 

Eventuella motioner måste vara styrelsen tillhanda och bekräftade i skrift, senast 1 vecka (7 dagar) före årsstämman.

 

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två rösträknare som också justerar protokollet
 6. Föredrag av verksamhetsberättelsen
 7. Föredrag av förvaltningsberättelsen
 8. Föredrag av Revisorernas berättelse
 9. Beslut om den sittande styrelsens ansvarsfrihet
 10. Styrelsearvoden, ersättning för t.ex. förlorad arbetsinkomst och ersättning för uppdrag.
  • Ordförande
  • Ledamöter
  • Revisorer
  • Valberedning
 11. Verksamhetsplan fastställs
 12. Budget fastställs med ledning av verksamhetsplanen
 13. Val av styrelse
  • Ledamöter på 2 år
  • Suppleanter på 1 år
 14. Val av revisor / revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

§11 Extra årsmöte

Om styrelsen, minst en revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar avrundat nedåt så önskar, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det, sköta kallelsen. För mötets behöriga utlysande, måste föreningens medlemmar ha meddelats minst två veckor i förväg.

 

Om föreningens ledamöter har avgått och suppleant saknas, kan ett nytt årsmöte kallas av vilken medlem som helst.

 

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Om särskilda skäl föreligger, kan styrelsen utse en annan person att teckna föreningens firma med fullmakt från ordinarie firmatecknare.

§13 Rösträtt

Endast betalande, myndiga och närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. Åsikter beaktas dock oavsett ålder. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.






§14 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Varje person med rösträtt har en röst. Nedlagda röster räknas ej.

§15 Lokalanvändning

För att använda Landskrona Makerspace lokaler, kan viss avgift behöva erläggas.

I det fall då Landskrona Makerspace har flera lokaler kan separata avgifter användas. Eventuella uppstartsföretag kan tillåtas hyra utrymme i lokalerna mot en av styrelsen beslutad årsavgift.

Föreningsevenemang, labb, dataparty, publika evenemang och liknande kan hållas genom en avgift.

 

Policy om avgifter och hantering kring detta beslutas av styrelsen.

§16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

 

För att vinna giltighet måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster avrundat nedåt. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. Då gäller två tredjedels majoritet från deltagare med rösträtt på stämman. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

 

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie med minst tre månader mellan mötena.

§17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

 

Föreningen kan inte upplösas om minst fem medlemmar i föreningen vägrar godkänna upplösningen och beslut om upplösning kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett ordinarie med minst tre månader mellan mötena.

Vid upplösning ska alla föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.